sábado, 4 de febrero de 2017

Bad news,... good news

CATALÀ
Per desgràcia, la Mirella avui ha confirmat el que ja fa dos dies que sospitàvem, H44 i la seva parella, han abandonat el niu. El dia 2 la Mirella va poder fotografiar i filmar a H44 marxant del niu, on es veia una closca d'ou trencada. Ahir encara hi havia el suposat mascle rondat el niu, avui era completament abandonat.

CASTELLANO
Por desgracia, Mirella hoy ha confirmado lo que ya hace dos días que sospechavamos, H44 y su pareja han abandonado el nido. El día 2 Mirella pudo fotografiar y filmar a H44 marchando del nido, donde se veía la cascara de un huevo. Ayer el supuesto macho aún rondaba el Nido, hoy estava completamente vacío.

ENGLISH
Unfortunately, Mirella has confirmed a thing that we were suspecting, H44 and its pair have abandoned its nest. During second of January, Mirella Pphotographed and filmed H44 leaving its nest, where it was visible a eggshell. The day after the male was still visiting the nest, today is completelly abandoned.


H44 leaving its nest (Photo Mirella Zeeders).

CATALÀ
Per altra banda en el niu proper, el dels quatre ous, ja hi ha nascut un pollet!!!

CASTELLANO
Por otro lado en el Nido cercano, el de cuatro huevos, ya ha nacido un pollo!!!

ENGLISH
By the other hand in the close nest, the nest with four eggs, it has been born a chick!!!

Shag with a recent born chick (Photo Mirella Zeeders).
lunes, 16 de enero de 2017

Very strong phenology difference...

CATALÀ

Mentre a Catalunya tenim tot just la parella controlada fent el niu, a Mallorca de les dues parelles controlades, una ja té 2 ous com a mínim i l'altra 4!!

CASTELLANO

Mientras en Cataluña tenemos a la pareja controlada justo construyendo el nido, en Mallorca de las parejas controlades, una tiene 2 huevos comom  mínimo y la otra 4!!!

ENGLISH

While in Catalonia the monitored pair is still Building it's nest, in Mallorca the two monitored pairs, one has alt least two eggs and the second one four!!!

Nest with four eggs in Mallorca 11th of January (Photo Mirella Zeeders)

H44 nest (Photo Mirella Zeeders).

domingo, 15 de enero de 2017

Costa Brava pair they are still building its nest...

CATALÀ

Avui hem visitat el niu situat a un lloc la Costa Brava. Hi havia un individus dins el niu. Aquest ha sortit amb la parella a pescar. S'ha vist clarament que encara no han post cap ou. Un cop han pescat han tornat al niu grimpant pel penyasegat.

CASTELLANO

Hoy hemos visitado el Nido situado en un lugar de la Costa Brava. Había un individuo en el Nido. Ha salido a pescar con su pareja y se ha visto claramente que aún no han puesto ningun huevo. Una vez han pescado han vuelto  al nido trepando por el acantilado.

ENGLISH

Today we have visited the nest situated in a place of Costa Brava. There was an indidual laying in its nest. Then it left the nest to fish with its pair. Then was clearly visible than they hasn't laid an egg yet. Both, male and female went back to the nest climbing the cliff.Adult leaving the nest
Pair climbing the cliff

domingo, 8 de enero de 2017

In Costa Brava are nesting too!!

CATALÀ

En les últimes entrades hem parlat sobre l'evolució d'un niu a Mallorca, d'un individus marcat a Calella, Barcelona Catalunya. A la costa Catalana també hi crien algunes parelles, però la seva fenologia sembla que va més endarrerida que a les Illes. Aquest és el cas d'una parella trobada el 4 de gener en un punt de la costa brava que tot just ara estan fent el niu i festejant, quan als dos nius controlats de Mallorca ja tenen dos ous cada un.

CASTELLANO

En las últimes entrades del blog hemos hablado de la evolución de un Nido en Mallorca, de un individuo marcado en Calella, Barcelona Catalunya. En la costa catalana crían algunes parejas, però su fenologia parece más retardada si la comparamos con la pareja de las Islas. Este es el caso de una pareja encotrada el 4 de Enero en un punto de la costa Brava que justo ahora estan construyendo el Nido i cortejando, cuando en los nidos de Baleares ya tienen dos huevos.

ENGLISH

In the last entrances of this blog we have been talking about the phenology of a Mallorca's nest, from one individual tagged in Calella, Barcelona Catalonia. In Catalan shore there are several breeding pairs, and its phenology looks like is later than in Balearic Islands. This is the case of a pair found  in a place of Costa Brava at 4th of January where the individuals are still Building its nest and doing the courtship.

Breeding pair in Costa Brava

H44 has laid a second egg!!!!

CATALÀ

La Mirella està fent un seguiment molt exhaustiu del niu d'H44. I de moment tot són bones notícies, el passat dia 29 de desembre ja havia post un segon ou!!

CASTELLANO

Mirella está haciendo un seguimiento muy rigorosos del Nido de H44. Y de momento todo son buenas noticies, el pasado día 29 de Diciembre ja había puesto un segundo huevo!!

ENGLISH

Mirella is monitoring H44 nest very well. From now on , everything are very good news, in 19th of December H44 has laid two eggs!!!

Male with two eggs (photo Mirella Zeenders)

miércoles, 21 de diciembre de 2016

H44 has laid an egg!!!!

CATALÂ

Ahir dia 19 la Mirella Zeeders em va enviar un missatge, amb una foto, on es veu clarament que H44 ha post un ou. Data molt primerenca, però sembla que normal a les Balears.

CASTELLANO

Ayer día 19 Mirella Zeeders me mando un mensage, con una foto, donde se ve claramente que H44 ha puesto un huevo. La fecha es muy temprana, però parece normal en Baleares.

ENGLISH

Yesterday 19th of December, I received an e-mail from Mirella Zeenders, with a photo where is possible to see than H44 has laid an egg. Is a very early data, but it looks normal in Balearic Islands.


H44 in its nest with an egg (photo Mirella Zeeders).

H44 in its nest with an egg (photo Mirella Zeenders).

martes, 13 de diciembre de 2016

H44 in Mallorca!!!

CATALÀ

Quan comences un treball de marcatge d'animals, sempre esperes que et trobin algun dels animals marcats lluny, i que t'aportin informació que no sabies, o que et confirmi el que sospitaves. Doncs bé això és que ha passat amb H44, ocell capturat i marcat el 12 d'agost de 2014, i que durant 2014, 2015 i 2016 ha estiuejat a la Roca Grossa, Calella. Ja sospitàvem que els "nostres" ocells marxaven entre octubre i gener a criar a les Balears. Ara H44 ens ho ha confirmat.

Mirella Zeeders ha trobat a H44 criant al sud de Mallorca el dia 27 de novembre de 2016. Gràcies a la seva col·laboració, sabem quasi dia a dia el que fa H44 al seu niu de Mallorca. Esperem que criï amb èxit i el tornem a veure a Calella l'estiu de 2017!!!

Moltíssimes gràcies Mirella

CASTELLANO

Cuando empiezas a marcar animales, siempre esperes que alguien encuentre algún animal marcado lejos, y te aporte información que no sabias, o te confirme tus sospechas. Pues bien esto es la que ha pasado con H44, ave capturada y marcada el 12 de Agosto de 2014, y que ha pasado el verano en La Roca Grossa, en 2014, 2015 y 2016. Ya sospechábamos que "nuestros" pájaros marchaban entre Octubre y Enero a criar a las Baleares. Pues H44 nos lo ha confirmado.

Mirella Zeeders ha encontrado a H44 criando en el sur de Mallorca el día 27 de Noviembre de 2016. Gracias a su colaboración, sabemos casi día a día lo que hace H44 en su Nido de Mallorca. Esperemos que crie con éxito y lo volvamos a ver en verano de 2017 en Calella!!!!

Muchísimas gracias Mirella

ENGLISH

When you start to tag animals, always wish that somebody find one of your tagged animals far away, and it reports you additional information or confirm your theories. So, it has happened with H44, bird captured and tagged in 12th of august of 2014, and it has spent summer in Roca Grossa during 2014, 2015 and 2016. We suspected than “our” birds left Calella between October and January to breed in Balearic Islands. Therefore, H44 has confirmed our suspicions.
Mirella Zeeders has found H44 breeding in South Mallorca at 27th of November of 2016. Thanks to her collaboration, we know almost day by day H44 movements in its nest. We wish than H44 is going to breed successfully and we are going to see it back next summer


Thanks a lot Mirella
H44 in Mallorca (Photo: Mirella Zeeders).

H44 in its nest (Photo: Mirella Zeeders).

H44 Historial.
 


jueves, 17 de noviembre de 2016

Capture day

CATALÀ

Ahir dia 16 vàrem capturar a Roca Grossa, Calella. Només es va poder capturar un individus, E71.

CASTELLANO

Ayer día 16 capturamos en Roca Grossa, Calella. Sólo capturamos un individuo, E71.


ENGLISH

Yasterday we captured in "la Roca Grossa", Calella. We captured only one individual, E71.
jueves, 13 de octubre de 2016

Captures day

CATALÀ

El passat dia 1 d'Octubre vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. Es varen marcar E66, E67, E68 i E69.

CASTELLANO

El pasado día 1 de Octubre capturamos en la Roca Grossa, Calella. Se marcaron E66, E67, E68 y E67.

ENGLISH

During 1st of October we captured in Roca Grossa, Calella. We tagged E66, E67, E68 and E67.martes, 4 de octubre de 2016

Captures day

CATALÀ
El passat dia 14 de setembre vàrem capturar quatre individus a la Roca Grossa de Calella. Vàrem anellar E63, E64 i E65 i un férem un control, E29.

CASTELLANO

El pasado día 14 de Septiembre capturamos cuatro individuos en la Roca Grossa en Calella. Anillamos a E63, E64 y E65, y hizimos un control, E29.

ENGLISH

During 14th of September we captured four shags in la Roca Grossa, Calella. We tagged E63, E64 and E65, and we recaptured E29.

martes, 9 de agosto de 2016

Captures day

CATALÀ

Ahir vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. Es marcaren E60, E61 i E62. Ara ja són 73 els individus marcats amb PVC.

CASTELLANO

Ayer capturamos en Roca Grossa, Calella. Se marcaron E60, E61 y E62. Ahora ya son 73 los individuos marcados con anillas de PVC. 

ENGLISH

Yasterday we captured three new individuals in la Roca Grossa, Calella. We tagged E60, E61 and E62. With these individuals there are 73 individuals tagged with plàstic rings.


domingo, 24 de julio de 2016

Amazing underwater pictures

CATALÀ

Avui davant de Canet he pogut prendre aquestes fantàstiques fotografies. Un individus juvenil estava perseguint una mola de joells  (Atherina sp).

CASTELLÀ

Hoy en frente Canet de Mar he podido hacer estas fotografías . Un juvenil persiguiendo a un banco de pejerreyes (Atherina sp).

ENGLISH

Today in Canet de Mar I could take this amazing pictures. Is a juvenile pursuit a sand smelt shoal (Atherina sp).

Captures day

CATALÀ

El passat dia 20 vàrem capturar tres individus a la Roca Grossa, Calella. E57, E58 i E59, amb aquests ja portem 70 individus marcats.

CASTELLÀ

El passado dia 20 capturamos tres indivuduos en la Roca Grossa, Calella. E57, E58 y E59, con estos ya llevamos marcados 70 individuos.

ENGLISH

During 20th of July we captured three new individuals in la Roca Grossa , Calella. E57, E58 and E59, with them we have tagged 70 individuals.